Russians

Pictured are: Akhmatova, Catherine II, Chekhov, Gagarin, Gogol, Kandinsky, Kolmogorov, Lenin, Linnik, Lobachevsky, Lomonosov, Mayakovsky, Mendeleev, Nabokov, Peter I, Prokofiev, Pushkin, Richter, Shostakovich, Stalin, Stravinsky, Tchaikovsky, Tolstoy, Tsvetaeva, and Vysotsky.